Regulamin

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 05.10.2016

REGULAMIN

§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania strony internetowej I am SGL oraz powiązanych z nią aplikacji.


Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji I am SGL oraz do przestrzegania zawartych w Regulaminie zaleceń.

 

 

§ 2 Definicje

 

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują

 

Aplikacja – aplikacja I am SGL, strona internetowa oraz aplikacje na urządzenia mobilne, umożliwiająca założenie Konta, Profilu, jego edycję oraz oferująca szereg funkcji pozwalających na kontakt z innymi użytkownikami, udział w dyskusjach, organizowanie spotkań, itp.

 

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która pomyślnie przeszła proces rejestracji i posiada aktywne konto;

 

Administrator – właściciel Aplikacji, którym jest Fundacja I am SGL, z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000570175.

Administrator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2

ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Adres korespondencyjny Administratora:

ul. Warszawska 44/1

05-075 Warszawa;

 

Konto – element Aplikacji, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji;

 

Profil – zespół danych i zdjęć prezentujących Użytkownika, umieszczonych dobrowolnie w Aplikacji i udostępnionych innym Użytkownikom;

 

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Aplikacji, która została przez niego podana podczas rejestracji konta. Użytkownik może również logować się do Aplikacji za pomocą serwisu Facebook (www.facebook.com);

 

Username – unikatowa nazwa Użytkownika, wybrana przez niego i służąca do identyfikacji danego Użytkownika;

 

Rejestracja – proces zakładania Konta i Profilu przez Użytkownika. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Rejestracja możliwa jest również poprzez zalogowanie się Użytkownika do Serwisu za pomocą serwisu Facebook (www.facebook.com);

 

Referencja – opinia wystawiona Użytkownikowi, przez innego Użytkownika na podstawie przebiegu ich interakcji (rozmowy na czacie, grupie, spotkania poza Aplikacją);

 

Uśmiech (Smile) – graficzna nieedytowalna wiadomość wysłana przez Użytkownika do innego Użytkownika

 

Netykieta – zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi;

 


§ 3 Informacje podstawowe


1. Podstawowym celem działania Aplikacji jest umożliwianie zawierania znajomości pomiędzy Użytkownikami, przedstawiania osobowości Użytkownika na Profilu i wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami. Pozwala na swobodne kontaktowanie się Użytkowników między sobą. Fundacja udostępnia narzędzia, ale nie gwarantuje jednak zawarcia relacji z innymi Użytkownikami.


2. Korzystać z Aplikacji mogą Użytkownicy, którzy mają dostęp do odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej email oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www z włączoną obsługą Cookies oraz innych technologii śledzenia.

 

3. Spełnienie technicznych warunków korzystania z Aplikacji pozwala na prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji oraz na prawidłowe wyświetlanie strony w przeglądarce. Zwiększa również bezpieczeństwo korzystania z Aplikacji.

 

4. Nie należy pozostawiać komputera na którym zalogowany jest użytkownik, jeśli jest on dostępny dla innych osób. Po zalogowaniu do serwisu inne osoby będą miały dostęp do wszystkich informacji dostępnych Użytkownikowi, jeśli komputer, na którym zalogował się Użytkownik zostanie pozostawiony bez nadzoru. W takich sytuacjach należy zawsze wylogować się z konta.


5. Korzystając z Aplikacji Użytkownicy mają możliwość zawierania znajomości z innymi Użytkownikami, prowadzenia z nimi konwersacji oraz prezentowania własnej osoby poprzez podawanie o sobie szeregu informacji o sobie wraz z wizerunkiem znajdującym się na przekazywanych do Aplikacji fotografii. Użytkownik ma również możliwość przeszukiwania Profili innych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość włączenia funkcji Lokalizacja, co pozwoli zidentyfikować innych Użytkowników znajdujących się w pobliżu.


6. Przeglądanie zasobów Aplikacji (profili Użytkowników, informacji o Lokalizacji oraz o wydarzeniach organizowanych z wykorzystaniem Aplikacji) możliwe jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Dostęp do tych danych może zostać w dowolnym czasie ograniczony przez Administratora jeśli wystąpią do tego odpowiednie przesłanki.

 

7. Zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług w Aplikacji może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniony przez Administratora, oznacza to również dodawanie lub usuwanie poszczególnych usług.

 

8. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.

 

 

§ 4 Rejestracja

 

1. Możliwość utworzenia własnego Profilu oraz dostęp do funkcji Aplikacji Użytkownik uzyskuje poprzez utworzenie Konta. W celu utworzenia Konta Użytkownik musi dokonać Rejestracji.

 

2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Z Aplikacji można korzystać po założeniu konta. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe kiedy Użytkownik potwierdzi rejestrację klikając na link w wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta.

3. Dane osobowe podane podczas rejestracji podlegają ochronie prawnej. Właścicielem danych osobowych jest Fundacja I am SGL. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy.


4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo z wykorzystaniem Aplikacji oraz skrzynki pocztowej e-mail, konieczny jest więc dostęp do odpowiedniego sprzętu umożliwiającego korzystanie z Aplikacji oraz dostęp do poczty email. Użytkownik powinien dokonać rejestracji wykonując kolejne działania opisane na każdym etapie procedury rejestracyjnej.

 

5. Każda osoba może mieć tylko jedno Konto w Aplikacji. Nie należy udostępniać swojego Konta innym osobom.

 

6. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest podanie podstawowych danych, służących do utworzenia profilu (pola oznaczone gwiazdką)

7. Przeprowadzając procedurę rejestracyjną w Aplikacji Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:

a. zapoznał i zaakceptował bez wyjątków Regulamin

b. wszystkie dane osobowe, fotografie i inne informacje znajdujące się na Profilu przekazuje do Aplikacji dobrowolnie oraz wyraża zgodę na upublicznienie ich innym Użytkownikom Aplikacji. Powyższe nie dotyczy: adresu email, hasła do Konta

c. wszystkie dane osobowe, fotografie i inne informacje znajdujące się na Profilu są prawdziwymi danymi opisującymi Użytkownika

d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Fundację w celu upublicznienia tych informacji poprzez prezentację na stronach Aplikacji

e. wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych i wizerunku w celach statystycznych oraz informacyjnych, w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązanie z konkretnym Użytkownikiem

f. może wyrazić zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji od administratora dotyczących Aplikacji.

 

8. W stosunku do danych osobowych ujawnionych w Profilu przez Użytkownika, Administrator nie decyduje o ich celu i środkach przetwarzania. Administrator nie wykorzystuje (nie przetwarza) informacji ujawnionych w Profilu do własnych celów ( z wyjątkiem celów statystycznych i informacyjnych, patrz pkt. 6.e). Administrator nie jest w stosunku do nich administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych;

 

9. Administrator dostarcza wyłącznie środki techniczne (Profil w ramach Konta w Aplikacji) umożliwiające zamieszczenie Użytkownikowi dowolnych informacji o Użytkowniku. Co do treści udostępnianych informacji decyzje podejmuje wyłącznie i samodzielnie Użytkownik danego Profilu.

 

§ 5. Konto i Profil Użytkownika

 

1. Każda osoba może mieć tylko jedno Konto w Aplikacji. Nie należy udostępniać swojego Konta innym osobom.

 

2. Informacje podawane przez Użytkownika w Aplikacji podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić ich opublikowania, a także zablokować Konto, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

 

3. Użytkownik może uśpić Konto, co spowoduje czasową dezaktywację Konta: Użytkownik utraci możliwość korzystania z funkcji Aplikacji, wszystkie wpisy użytkownika będą nadal widoczne. Jednak na jego koncie widnieje informacja że jest uśpione i nie ma na nim informacji innych niż imię i nazwisko oraz wiek. Użytkownik tez nie otrzymuje wiadomości e-mail z portalu. Konto można uśpić korzystając z Funkcji Sleep Account w zakładce Settings.

 

4. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Aplikacji korzystając z funkcji Account removal w zakładce Settings. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Aplikacji Profil Użytkownika oraz automatycznie usunięte będą jego dane ze zbioru danych Administratora Aplikacji. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika (zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika) usunięte zostaną wszystkie ślady jego aktywności w Aplikacji: wszystkie wiadomości stworzone przez użytkownika, rozmowy, przyjaźnie, zdjęcia, posty w grupach, wydarzenia które stworzył użytkownik. Grupy stworzone przez użytkownika zostaną w Aplikacji.

 

5. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub niektóre funkcje Aplikacji. Konto może zostać odblokowane, jeśli zostaną spełnione określone przez Administratora warunki.

 

6. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Profilu, jeśli Administrator stwierdzi, że:

a. Użytkownik w rażący sposób narusza postanowienia Regulaminu

b. Użytkownik nie logował się do Serwisu przez okres 24 miesięcy

c. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto

d. Użytkownik nie dokonał wskazanych przez Administratora działań niezbędnych do odblokowania Konta

e. Użytkownik nie odwiesił zawieszonego Konta w 24 miesięcy od jego zawieszenia

f. Użytkownik podejmuje działania, które mogą wpływać na działanie Aplikacji lub swoimi działaniami destabilizuje działanie Aplikacji, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 


§ 6. Grupy dyskusyjne i organizacja wydarzeń

 

1. Jedną z funkcji Aplikacji jest możliwość dołączenia lub utworzenia Grupy dla danego regionu (państwa, miasta, dzielnicy, itp.). W Grupie można prowadzić dyskusje oraz tworzyć Wydarzenia.

 

2. Użytkownicy publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że Administrator nie ma obowiązku usuwać wypowiedzi, nienaruszających

Regulaminu ani też powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm obyczajowych i moralnych, nawet na prośbę ich autora.

 

3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Grupach.

 

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na forum:

a. treści sprzecznych z prawem

b. treści godzących w prawa osobiste drugiego człowieka, w tym pomówienia osób publicznych

c. treści szkodzących wizerunkowi Aplikacji, Fundacji I am SGL i innym Użytkownikom Aplikacji

d. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej

e. treści propagującej przemoc

f. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy społecznie niewłaściwe;

g. przekazów reklamowych

h. treści noszących znamiona agitacji politycznej i propagandowej.

 

5. Administrator ma prawo do zamykania bądź usuwania wątków, które naruszają Regulamin, a także blokować czasowo lub na stałe możliwość wypowiadania się Użytkownikom rażąco łamiącym postanowienia Regulaminu.

 

6. Każdy Użytkownik ma prawo stworzyć nowe Wydarzenie.

 

7. Wydarzeniem może być dowolna aktywność, nie naruszająca postanowień tego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm obyczajowych i moralnych, zaproponowana przez Użytkownika. Wydarzenie powinno mieć podany szczegółowy opis charakteru Wydarzenia (np. wspólne oglądanie meczu, wyjazd na kajaki) oraz jego datę i miejsce rozpoczęcia.


§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

1. Akceptując ten Regulamin, Użytkownik oświadcza, że:

a. posiada wszystkie uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do publikacji materiałów, zdjęć i innych informacji, które znajdują się na jego Profilu;

b. publikując informacje, zdjęcia i jakiekolwiek materiały w Aplikacji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;

c. dobrowolnie umieszcza w Aplikacji swoje dane osobowe, zdjęcia i inne informacje i jednocześnie dobrowolnie je upublicznia w Profilu (oznacza to, że dostęp do tych danych będą mieli wszyscy Użytkownicy Aplikacji, nie dotyczy to adresu e-mail oraz hasła do Konta).

 

2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika oraz wszelkie informacje umieszczane przez Użytkownika w Aplikacji powinny być danymi prawdziwymi.

 

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawidłowość danych podanych podczas zakładania Konta, umieszczonych na profilu oraz wszelkie treści publikowane w Aplikacji.

 

4. Zabronione są:

a. wszelkie działania, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie Aplikacji;

b. publikowanie treści pornograficznych oraz innych treści naruszających polskie lub międzynarodowe prawo, dobre obyczaje, normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

c. umieszczanie niezamówionych reklam, wiadomości handlowych, promocyjnych

d. korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej działanie lub w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, w tym rozsyłanie wiadomości śmieci (spamu)

e. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich

f. wykorzystywanie Aplikacji do innych działań niż to wynika z charakteru serwisu

g. naruszanie prywatności innych Użytkowników, w szczególności niedopuszczalne jest zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach w innym zakresie niż przewidziany w Regulaminie

h. kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

5. Użytkownik powinien zachować ostrożność i unikać publicznego podawania danych osobowych takich jak numer telefonu, adres zamieszkania, adres mailowy, numer karty kredytowej czy innych danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

6. Użytkownik może wyłączyć niektóre dane zaznaczając odpowiednie opcje w ustawieniach Konta.

 

 

§ 8. Prawa i obowiązki Administratora

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. prawdziwość, rzetelność, autentyczność oraz zgodność z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym informacji, zdjęć i innych materiałów przekazywanych i publikowanych w Aplikacji przez Użytkowników

b. nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w Profilu i Koncie Użytkownika;

c. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników praw osób trzecich

d. za niezawinione i niezależne od Administratora "Kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie informacji oraz zdjęć z Aplikacji i wykorzystywanie ich przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania informacji

e. za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich

f. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu

g. za przerwy w dostępności serwisu powstałe w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych, zakłóceń w działaniu Internetu lub działania siły wyższej.
 

2. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia i wydarzenia pomiędzy Użytkownikami jakie mogą mieć lub miały miejsce w czasie korzystania z Aplikacji oraz w świecie rzeczywistym.

 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a. czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu modernizacji bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników

b. anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych;

c. wykorzystywania Aplikacji do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie
d. przeprowadzania kontroli treści zamieszczonych w Profilach Użytkowników

pod względem ich zgodności z Regulaminem. W przypadku, gdy dane zawarte w Profilu Użytkownika nie spełniają postanowień Regulaminu, Administrator jest uprawniony do ich modyfikacji lub usunięcia bądź też do zablokowania Konta do czasu usunięcia tych danych przez Użytkownika.


4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

§ 9 Zmiany Regulaminu

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie (w zakresie obowiązującego prawa) w każdej chwili i bez podania przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane w Aplikacji w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się zmian w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z nimi gdyż zalogowanie się do Aplikacji po ogłoszeniu zmian w Regulaminie automatycznie oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Użytkownika.

3. Brak akceptacji zmian w Regulaminie uniemożliwia dalsze korzystanie z Aplikacji i oznacza usunięcie konta Użytkownika.


§ 10 Załączniki do Regulaminu

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Polityka prywatności 

Wszelkie uwagi, zapytania, informacje należy kierować na adres: info@iamsgl.org

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.
Feedback