Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „I am SGL”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Mariusz Majewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Szulc w kancelarii notarialnej w Warszawie 04-450, ul. Ignacego Paderewskiego 9 w dniu 23.04.2015.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej

(...)

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność społeczna w zakresie niesienia pomocy osobom niepozostającym w stałych związkach szczególnie w zakresie wspierania, aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. niedochodowa działalność edukacyjna
b. organizowanie niedochodowych imprez dla singli
c. niedochodowa działalność polegająca na administrowaniu stroną internetową i aplikacją "I am SGL"d. promowanie aktywności

(...)

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Fundacja jest organizacją non-profit.

2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek publicznych
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.

3.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

-Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

-Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

-Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

(...)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.
Feedback